Thursday, February 9, 2017

Virtual SAN and PowerCLI

Creating a vsan cluster with manual disk claim mode:

new-cluster -name cluster_name -vsanenabled -location datacenter_name

Viewing disk groups:

get-vsandiskgroup

Creating a disk group:

new-vsandiskgroup -vmhost hostname -ssdcanonicalname disk_name -datadiskcanonicalname  disk_name,disk_name

Removing a disk group:

remove-vsandiskgroup -vsandiskgroup disk_group_name -confirm:$false

Removing a disk from a disk group:

remove-vsandisk -vsandisk disk_name -confirm:$false

Adding  a disk to a disk group:

new-vsandisk -canonicalname disk_name -vsandiskgroup disk_group_name

Viewing attributes of a vsan disk:

get-vsandisk -canonicalname disk_name -vmhost esxi_name

Viewing vsan storage policies:

get-spbmstoragepolicy -name policy_name

Creating a vsan storage policy:

new-spbmstoragepolicy -name policy_name -anyofrulesets

Removing a vsan storage policy:

remove-spbmstoragepolicy -storagepolicy policy_name

Exporting a vsan storage policy:

export-spbmstoragepolicy -storagepolicy policy_name -filepath C:\location -force

Importing a vsan storagepolicy:

import-spbmstoragepolicy -storagepolicy policy_name -filepath C:\location

Viewing fault domains:

get-vsanfaultdomain -cluster cluster_name

Creating a vsan fault domain:

new-vsanfaultdomain -name domain_name -vmhost hostname1, hostname2

Removing a vsan fault domain:

remove-vsanfaultdomain -vsanfaultdomain domain_name -confirm:$false

Viewing vsan disk space usage:

get-vsanspaceusage -cluster cluster_name
1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Công ty vận chuyển hàng nước ngoài FadoExpress hàng đầu chuyên vận chuyển, chuyển phát nhanh siêu tốc đi khắp thế giới, nổi bật là dịch vụ gửi hàng đi mỹ, gửi hàng đi úc uy tín, giá rẻ.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.